Algemene Voorwaarden

MIKA Oppasservice

Artikel 1 – Definities

Oppas/oppasser: iedere natuurlijke persoon die voor eigen rekening en risico tijdelijk voor andermans kinderen zorgt. 
Gezin: iedere natuurlijke persoon in de vorm van een ouder of voogd die op zoek is naar een oppas die tijdelijk zijn/haar kind(eren) verzorgt. 
Inschrijving: het moment waarop het gezin bevestiging van inschrijving heeft gekregen van MIKA, na de bijbehorende administratieve verrichtingen. 
Oppasdienst: de aaneengesloten periode waarin de oppas oppaswerkzaamheden verricht voor één gezin.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Oppasservice MIKA (waaronder het gebruik van het Platform) en elke wijziging en aanvulling daarop
Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per elektronische bericht, waaronder maar niet beperkt tot e-mail
Platform: www.mika-oppasservice.nl  het platform waarop de diensten van Oppasservice MIKA worden aangeboden en de directe bemiddeling tussen gezin door Oppasservice MIKA.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

MIKA Oppasservice
Bodemsweg 3a
6225ND Maastricht
E-mailadres: [email protected] 
Telefoonnummer: 06 84434430
KvK-nummer:  82389594
Btw-identificatienummer: 8624.48.682


Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of opdracht tussen MIKA en een wederpartij. Van de toepasselijkheid kan slechts worden afgeweken indien beide partijen dit voorafgaand schriftelijk overeenkomen. 

2. Afwijkende algemene voorwaarden van een wederpartij worden van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden helemaal of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen van toepassing

4. De Voorwaarden kunnen eenzijdig door MIKA Oppasservice worden gewijzigd. In een dergelijk geval zal MIKA Oppasservice Gebruikers hiervan tijdig op de hoogte stellen.Artikel 4 - Dienstverlening van MIKA

MIKA is een platform waar vraag en aanbod op het gebied van oppasdiensten samenkomen. 
Via haar Platform biedt MIKA aan gebruikers de mogelijkheid met elkaar in contact te komen om te kunnen voorzien in Oppasdiensten.

Mika heeft een bemiddelende functie tussen oppassers en gezinnen die een oppas zoeken. Wanneer een gezin een oppasaanvraag indient, spant MIKA zich in om een beschikbare oppas te vinden. MIKA zal het gezin dat op zoek is naar een oppasser aan een of meerdere oppassers voorstellen die door MIKA als geschikte Oppas worden gezien.
Wanneer MIKA hierin slaagt, wordt de oppas aan het gezin gekoppeld. Het gezin en de oppas treden verder samen in overleg over nadere details van de oppasdienst. MIKA is niet verplicht tot het vinden van een geschikte oppas.


Artikel 5 - Aanmelding gezinnen

Gezinnen die meer informatie willen over de diensten van MIKA kunnen zich vrijblijvend aanmelden via het aanvraagformulier op de website of het sturen van een email. 

Na ontvangst van de gegevens /het ingevulde aanvraagformulier plant MIKA een kennismakingsgesprek met het gezin. Tijdens dit (telefonische) gesprek zullen de mogelijkheden voor een samenwerking worden besproken. 
 Daarna kunnen gezinnen per telefoon of per email toezeggen zich in te willen schrijven bij MIKA. Een overeenkomst komt tot stand wanneer MIKA de inschrijving schriftelijk heeft bevestigd. Na betaling van de eenmalige inschrijfkosten kan een gezin onbeperkt een oppas aanvragen bij MIKA. Dit kan telefonisch of per mail. De eenmalige inschrijfkosten bedragen €25,- excl. btw


Artikel 6 - Kosten en betaling 

1. Voor gezinnen geldt dat zowel de aanmelding via de website als het kennismakingsgesprek kosteloos is. Pas wanneer een gezin zich wenst in te schrijven bij MIKA, wordt een eenmalig bedrag aan inschrijfkosten in rekening gebracht. Daarna geldt dat een gezin voor iedere oppasdienst bemiddelingskosten betaalt. De bemiddelingskosten worden berekend per oppasdienst. De oppas wordt per oppasdienst door het gezin betaald. 

2. Een oppasdienst duurt maximaal 24 uur. De bemiddelingskosten gelden per oppasdienst van maximaal 24 uur. Bij een langere dienst zullen er extra bemiddelingskosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de bemiddelingskosten staan vermeld op de website (www.mika-oppasservice.nl). De bemiddelingskosten zijn exclusief het uurloon van de oppas. De bemiddelingskosten dienen ook bij annulering te worden betaald, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen met MIKA. Ouders kunnen een oppasdienst kosteloos annuleren mits dit 12 uur of langer van tevoren wordt aangegeven bij MIKA. Bij 12 uur van tevoren of korter zal er 50% van de afgesproken aantal oppasuren in rekening worden gebracht. Bij een annulering van minder dan 3 uur van tevoren zullen de volledige bemiddelingskosten in rekening worden gebracht. 

3. Omdat de dienstverlening van MIKA ophoudt na de bemiddeling, is een gezin na een succesvolle bemiddeling altijd bemiddelingskosten verschuldigd. We spreken van een succesvolle bemiddeling wanneer de opdrachtbevestiging is verstuurd naar het gezin en de oppas.

4. Oppassers kunnen een oppasdienst enkel in heel uitzonderlijke gevallen (bijv. bij ziekte) annuleren en stellen ouders en MIKA daarvan minimaal 4 uur van tevoren op de hoogte, zodat MIKA zich in kan spannen, maar niet gehouden is, een vervangende oppas te zoeken voor de ouders. MIKA is niet aansprakelijk jegens ouders indien een oppas de oppasdienst annuleert. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Vindt MIKA geen vervangende oppas, dan brengt MIKA geen bemiddelingskosten in rekening. 

5. Mika is bevoegd om inschrijf- en bemiddelingskosten te wijzigen. Mika brengt gezinnen voorafgaand aan de bemiddeling op de hoogte van deze wijziging. 

6. De bemiddelingskosten worden maandelijks gefactureerd. De factuur dient uiterlijk 14 dagen nadat de oppas is geweest te worden voldaan. Betaling van de vergoeding door ouders aan de oppas vindt plaats direct na het einde van die oppasdienst aan de oppas. (Minus de bemiddelingskosten) Deze wordt, zoals hierboven beschreven, apart per factuur overgemaakt aan MIKA.

MIKA mag haar werkzaamheden opschorten of ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden wanneer de betalingsverplichting niet, niet volledig of niet op tijd wordt nagekomen. 

7. MIKA houdt zich buiten uitbetaling van een oppas. Hier dienen het gezin en de betreffende oppas onderling afspraken over te maken. Het minimum uurtarief voor een oppas van MIKA bedraagt €8,- euro per uur. De betaling geschiedt na een oppasdienst, mits onderling anders afgesproken.

8.Als oppassers met een terugkerende afspraak willen stoppen met werken voor een gezin, geldt een annuleringsperiode van minimaal 30 dagen om de ouders in staat te stellen een andere oplossing voor kinderopvang te regelen.


Artikel 7 - Aansprakelijkheid 

1. De dienstverlening van MIKA blijft beperkt tot de bemiddeling tussen oppas en gezin. MIKA spant zich in om de juiste oppas aan het juiste gezin te koppelen. De werkervaring van een oppas wordt in kaart gebracht en de relevante documenten dienen te worden overlegd met MIKA. 

2. MIKA is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie die door de oppas is verstrekt. 

3. MIKA heeft geen arbeidsrelatie met een oppas en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor handelingen of nalatigheden van een oppas dan wel eventuele schade die daaruit voortvloeit. 

4. De aansprakelijkheid van MIKA is beperkt tot de vergoeding die MIKA voor de opdracht heeft ontvangen. De aansprakelijkheid van MIKA is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. 

5. Een vordering tot vergoeding van schade door MIKA kan tot uiterlijk twaalf maanden nadat de schade is ontdekt worden ingediend, na deze termijn komt het recht op schadevergoeding te vervallen. 

6. MIKA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor datgene dat het gezin en de oppas onderling afspreken met betrekking tot de verzorging van het kind. 

7. De ouders of voogd zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van het kind waarover zij het ouderlijk gezag uitoefenen. Zij zijn aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de gedragingen van het kind/de kinderen ten tijde van het oppassen. 

8. De oppas en het gezin zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. 

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van MIKA.


Artikel 8 – Relatiebeding 

Het is een ouder niet toegestaan oppasdiensten van welke aard dan ook af te nemen van een oppas waarmee de ouder contact heeft gehad via het platform (www.oppasservicemika.nl) of waarmee de ouder anderszins via MIKA in aanraking is gekomen.
Bij overtreding van deze bepaling kan MIKA het gezin verplichten tot het betalen van een boete van €250,- excl. btw per overtreding met een maximum van €1000,- excl. btw.
 Ook de oppas rekenen we een boete van €250,- excl. btw.


Artikel 9 - Privacyverklaring 

1. MIKA respecteert alle persoonlijke gegevens die worden gegenereerd via de website, via de e-mail of via andere kanalen. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, opgeslagen, verwerkt en beschermd overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving. Gegevens worden zonder nadrukkelijke toestemming van gezinnen niet aan derden verstrekt. 

2. MIKA heeft persoonlijke gegevens nodig om bemiddelingsactiviteiten tussen oppassers en gezinnen uit te kunnen voeren. 

3. Via de website kunnen algemene gegevens worden bijgehouden zoals het IPadres, het tijdstip van bezoek/ opvraging of gegevens die worden verzameld door de browser. Deze gegevens worden geanonimiseerd en gebruikt om statistische analyses te maken van het gedrag van bezoekers van de website. De conclusies uit deze analyses kunnen worden gebruikt om de website te optimaliseren. Nooit zullen deze gegevens aan derden worden verstrekt, tenzij MIKA hier wettelijk toe wordt verplicht of nadrukkelijke toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van deze gegevens 

4. Via [email protected] kunnen jouw persoonlijke gegevens worden opgevraagd, verwijderd en/of eventuele wijzigingen worden doorgegeven/doorgevoerd.


Artikel 10 - Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij MIKA partij is. De rechtbank Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Artikel 11 – Akkoord en wijzigen algemene voorwaarden 

MIKA behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. MIKA adviseert de klant dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Door gebruik te maken van deze website en de services van MIKA gaat men automatisch akkoord met de meest recente algemene voorwaarden. 


MIKA ǀ (06) 84 43 44 30 ǀ www.mika-oppasservice.nl ǀ [email protected]